Skip to content

Informatiepunt Overgangsrecht Wlz

Intensieve zorg zonder zorgzwaartepakket
Ongeveer 14.000 kinderen en volwassenen krijgen intensieve zorg op basis van AWBZ-functies en klassen. Bijvoorbeeld een combinatie van een aantal uren begeleiding, behandeling, persoonlijke verzorging en verpleging. Zij hebben geen zorgzwaartepakket. Men noemt dit zorg zonder verblijf. In 2015 gaat de zorg zonder verblijf over naar gemeenten en zorgverzekeraars.
De groep mensen met intensieve zorg zonder verblijf (en dus zonder zorgzwaartepakket) kan echter in aanmerking komen voor het Wlz-overgangsrecht (= overgangsrecht op basis van de Wet langdurige zorg). Dit geldt voor jeugd en volwassenen.

Wlz-overgangsrecht voor mensen zonder ZZP
Het overgangsrecht houdt het volgende in:
Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft een Wlz-indicatiebesluit dat geldig is tot en met 31-12-2015.
Daarmee houdt u of uw kind het hele jaar 2015 aanspraak op dezelfde soort zorg en uren als in 2014.
Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan blijft het zorgkantoor hiervoor verantwoordelijk. Het zorgkantoor stuurt u informatie over uw pgb in 2015.
Als u 18 jaar of ouder bent, blijft u een eigen bijdrage betalen.
Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) zal uw situatie in de loop van 2015 opnieuw beoordelen en bekijken welke zorg u vanaf 2016 nodig heeft.
Blijkt hieruit dat u of uw kind blijvend behoefte heeft aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid? Dan komt u vanaf 2016 ook in aanmerking voor Wlz-zorg. Er bestaat een kleine mogelijkheid dat dit niet het geval is. Dan krijgt u of uw kind vanaf 2016 ondersteuning en zorg van uw gemeente en zorgverzekeraar. Veel mensen, die voldoen aan bepaalde criteria hebben een brief van het CIZ ontvangen met een antwoordformulier of zijn via het KDC aangemeld.
Naast deze mensen zijn er enkele honderden mensen met extramurale AWBZ-zorg die ook voldoen aan de Wlz-criteria. Zij kunnen zich melden bij het Informatiepunt Wlz-overgangsrecht. In de kamerbrief van 9 december 2014 ( Duidelijkheid voor mensen met zware zorg ) staat dat mensen die voldoen aan de Wlz-criteria en door het Informatiepunt zijn geregistreerd, ook onder het overgangsrecht vallen. Neem contact op met het Informatiepunt Wlz-overgangsrecht van Per Saldo en Ieder(in). Het Informatiepunt is bereikbaar, of per e-mail: wlz-overgangsrecht@iederin.nl. Belangrijk is dat uw melding uiterlijk 29 december binnen is anders kan deze niet meer verwerkt worden!
Wanneer kun je alsnog worden toegelaten tot het Wlz overgangsrecht?
Jeugd/volwassenen met Tijdelijk Verblijf, maar waarbij uit de indicatie blijkt dat ze wel voor Kortdurend Verblijf in aanmerking komen
Jeugd/Volwassenen met SOM of VG meer dan 25 uur zorg, maar geen LG als grondslag.
Jeugd/Volwassenen met VG met zeer hoge zorgvraag die niet vallen onder één van de groepen genoemd in de regeling / dubbele grondslag
Kinderen die op een Mytylschool (of andere onderwijsvorm) zitten en niet aan 18 dagdelen of meer dan 25 uur komen.
Kind jonger dan 5 jaar met VG /LG grondslag en zeer intensieve zorgvraag
Groep H 8.21 VG zwaar (declaratiecode dagbesteding / behandeling)
In alle situaties gaat het om cliënten met een levenslange intensieve zorgvraag met 24 uur zorg in de nabijheid of permanent toezicht.

Om wie gaat het NIET?
Hoort u of uw kind bij een van onderstaande groepen? Dan komt u NIET in aanmerking voor de Wlz:
Kinderen met intensieve kindzorg. Zij gaan voor hun zorg naar de zorgverzekeraar met grondslag LG.
Mensen die zorg krijgen vanwege een psychiatrische ziekte. Deze zorg gaat naar de gemeente (Jeugdwet of Wmo 2015).
Mensen met palliatief terminale zorg. Palliatief terminale zorg wordt vanaf 2015 uit de zorgverzekering betaald.

Back To Top