skip to Main Content

Introductie

Voor u hebt u het zorgpad voor de ziekte van Fabry. Dit zorgpad is bedoeld voor meerdere gebruikers:

  • Voor de patiënt: Verduidelijking van het ziekte- en zorgproces. Ondersteuning in het contact met zorgverzekeraars en hulpverleners.
  • Voor de arts: Ondersteuning van de behandeling door expert opinions en/of wetenschappelijk onderzoek. Overzicht met informatie over ziektebeloop, complicaties en behandeling. Betere afspraken binnen de beroepsgroep over de benodigdheden voor optimale zorg.
  • Voor de zorgverzekeraar: Professionalisering van het zorgproces door consensus tussen behandelaren.

Het zorgpad is ontwikkeld door een team van artsen die gespecialiseerd zijn in metabole ziekten, in samenwerking met de andere deskundigen op het gebied van de ziekte van Fabry en de patiëntenvereniging. Het geeft de consensus weer die is bereikt tussen de kinderartsen metabole ziekten en de internisten metabole ziekten.In dit zorgpad wordt de beste medische zorg zoveel mogelijk gebaseerd op de meest recente gegevens uit wetenschappelijk onderzoek, in combinatie met de ervaringen van een groep experts. Voor de gegeven adviezen is waar mogelijk een ‘level of evidence’ aangegeven. De levels variëren van niveau 1, het hoogste level, tot niveau 4.

Het zorgtraject wordt weergegeven in een stroomschema. Hierna wordt de begeleiding voor kinderen en voor volwassenen beschreven. Het is belangrijk te realiseren dat dit een algemene richtlijn is; er kunnen goede redenen zijn om hier bij individuele patiënten van af te wijken. Ook kunnen er tussen de Nederlandse Universitair Medische Centra (UMC’s) met een afdeling voor Metabole Ziekten kleine verschillen bestaan over de precieze invulling of toepassing van dit zorgpad.

Expertisecentra

Metabole ziekten zijn zo zeldzaam dat het goed is om de kennis en het onderzoek over deze ziekten te bundelen in een expertisecentrum. In 2015 zijn er om die reden door de minister van VWS in Nederland 18 expertisecentra voor (groepen) metabole ziekten erkend als onderdeel van de uitvoering van het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten (NPZZ). Deze expertisecentra zijn te vinden in de UMC’s.

Een expertisecentrum is het landelijk aanspreekpunt voor iedereen die met een specifiek ziektebeeld te maken heeft. Voor de ziekte van Fabry is het Amsterdam UMC, locatie AMC het expertisecentrum. Het expertisecentrum ontwikkelt deskundigheid op het gebied van dit ziektebeeld. Hierdoor kan de meest optimale zorg aan patiënten met de ziekte van Fabry worden geleverd. Daarnaast heeft het expertisecentrum een belangrijke rol in onderzoek op het gebied van de ziekte van Fabry.
Het expertisecentrum kan advies geven aan de lokale kinderarts en de internist metabole ziekten en een vraagbaak zijn voor patiënten met de ziekte van Fabry, hun naasten en overige betrokkenen.
Patiënten in Nederland wordt sterk geadviseerd dit centrum eens in de één à twee jaar te bezoeken voor controle.

Patiëntenvereniging

Dit zorgpad is ontwikkeld in opdracht van VKS (de patiëntenvereniging voor Volwassenen en Kinderen met Stofwisselingsziekten) en FSIGN (Fabry Support & Informatie Groep Nederland). VKS draagt er zorg voor dat dit zorgpad elke vijf jaar wordt bijgewerkt, zodat steeds de meest actuele informatie met betrekking tot de ziekte van Fabry in het zorgpad staat.
De patiëntenverenigingen hebben een grote rol bij het verstrekken van patiëntinformatie en het organiseren van lotgenotencontact. Patiënten kunnen verwezen worden naar de sites van FSIGN en VKS.

Leeswijzer

Voor de leesbaarheid van dit zorgpad is ervoor gekozen om de benamingen in het document uniform en kort te houden. Dit betekent dat overal

  • waar ‘ouders’ staat ‘ouders of verzorgers’ wordt bedoeld,
  • waar de mannelijke vorm wordt gebruikt, de mannelijke of vrouwelijke vorm wordt bedoeld: waar bijvoorbeeld ‘patiënt’ staat, wordt ook ‘patiënte’ bedoeld,
  • waar ‘kinderarts’ staat ‘kinderarts metabole ziekten’ wordt bedoeld,
  • waar ‘internist’ staat ‘internist metabole ziekten’ wordt bedoeld,
  • waar ‘hoofdbehandelaar’ staat ‘kinderarts/internist metabole ziekten’ wordt bedoeld.
Back To Top
X