Skip to content

Vrijwel alle lokale pgb-ambassadeurs gaan door in 2015

Persbericht

Vrijwel alle lokale pgb-ambassadeurs gaan door in 2015

‘De gemeente zegt dat ik geen pgb meer kan krijgen’ ‘Mijn pgb budget wordt veel lager omdat er moet worden bezuinigd, zegt de gemeenteambtenaar van het Wmo-loket’

Vorig jaar hebben de gemeenten grote stappen gemaakt om het persoonsgebonden budget mogelijk te maken voor de ondersteuning uit de Wmo en de Jeugdwet. Het pgb is verankerd in de wetten en er zijn beleidsplannen gemaakt. Komend jaar wordt het spannend, als de wetgeving wordt uitgevoerd. Per Saldo is dan ook blij dat vrijwel alle ambassadeurs, die zich drie jaar geleden hebben aangemeld voor het project ‘lokale pgb-ambassadeurs’ hebben aangegeven in 2015 hun werk te willen voortzetten. Deze ambassadeurs gaan komend jaar aan de slag om de uitvoering van de nieuwe wetten in de zorg bij hun eigen gemeenten kritisch te volgen en hierover tips en adviezen te geven.

Per Saldo komt op voor de belangen van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb). Hierbij heeft zij versterking opgeroepen: drie jaar geleden is Per Saldo gestart met een netwerk van 114 vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn budgethouder en lid van de vereniging Per Saldo. Zij hebben elk in hun eigen gemeente contact met wethouders, ambtenaren en lokale partijen om voor elkaar te krijgen dat er een sterk pgb komt in elke gemeente. Per Saldo heeft deze ambassadeurs opgeleid, zodat zij volwaardige gesprekspartners zijn van lokale overheden.

Grote stappen gezet in 2014
De ambassadeurs hebben een druk jaar gehad en er zijn grote stappen gezet op weg naar het nieuwe pgb. Het pgb is nu in de Wmo en in de Jeugdwet wettelijk verankerd. Mensen die individuele of groepsbegeleiding nodig hebben, kortdurend verblijf, huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en voorzieningen is er het pgb in de Wmo. Voor kinderen die persoonlijke verzorging, individuele of groepsbegeleiding en kortdurend verblijf nodig hebben is er het pgb binnen de Jeugdwet. Voorheen waren veel van deze voorzieningen opgenomen in de AWBZ, nu nemen gemeenten deze taken over. Het pgb is nu een vrije keuzemogelijkheid voor mensen die hun wensen kunnen motiveren.

Vooruitblik op 2015
2015 is een belangrijk jaar, omdat nu zichtbaar wordt waar vorig jaar naartoe is gewerkt. Werkt dat wat op papier staat ook in de praktijk? De uitvoering van de nieuwe wetten laat nog wel wat te wensen over: een aantal gemeenten ziet het pgb niet als volwaardig alternatief voor zorg in natura of zij verstrekken een pgb-budget dat niet toereikend is voor het inkopen van kwalitatief goede zorg. Er is nog veel te doen bij de gemeenten. Zij hebben zelf veel vragen over de uitvoering van het pgb, waar Per Saldo bij kan ondersteunen.

Belangrijke schakel
Dankzij de ambassadeurs houdt Per Saldo een belangrijke schakel tussen de lokale politiek en Per Saldo zelf. De vereniging kan blijven bekijken hoe de uitvoering van het pgb in 2015 lokaal gaat verlopen. Hierdoor kan Per Saldo ook in 2015 opkomen voor de belangen voor mensen met een pgb en haar leden op de hoogte blijven houden van actuele ontwikkelingen bij gemeenten. Bij vragen of problemen vanuit de gemeente kan de ambassadeur, al dan niet met ondersteuning van Per Saldo, in gesprek gaan met de betreffende gemeente. Per Saldo is daarom erg blij dat bijna alle ambassadeurs de komende tijd deze rol willen blijven vervullen.

Het werk van de pgb-ambassadeur is (mede) mogelijk gemaakt door: Revalidatiefonds, Skanfonds en VSB fonds.

Achtergrondinformatie:

Wat is een persoonsgebonden budget?
Het pgb is een budget dat iemand toegekend krijgt om zelf zijn zorgverleners in te huren voor de zorg die hij of zij nodig heeft. Of om zelf zijn hulpmiddelen aan te schaffen en voorzieningen te realiseren.

Met het pgb bepaalt de zorgvrager zelf:

  • wie komt helpen
  • wanneer iemand komt helpen
  • wat deze hulp precies doet

Het kán met een:

  • pgb-Wlz, voor mensen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben. Dat zijn mensen die 7 x 24 uur toezicht of zorg nodig hebben.
  • pgb bij de gemeente (Wmo), voor mensen die begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), kortdurend verblijf, hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en voorzieningen nodig hebben.
  • pgb bij de gemeente (Jeugdwet), voor kinderen die persoonlijke verzorging, begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), en kortdurend verblijf nodig hebben.
  • pgb bij zorgverzekeraar, voor mensen die persoonlijke verzorging en verpleging nodig hebben en voor intensieve kindzorg.

Op www.pgb.nl kunt u lezen in welke gemeenten er een pgbambassadeur actief is.

Back To Top